Beleid

Dit beleidsplan zal voor de komende drie jaren, als leidraad fungeren in het creëren van een constructieve stichting die middels een goede fundatie dierenleed landelijk kan bestrijden.

Bestuur

Cornel Gorsselink            Voorzitter

Rob Vervoort                    Secretaris

Angela Hage                     Penningmeester

Deze stichting kent geen onafhankelijk bestuur en leden zijn na hun termijn herkiesbaar. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, ook zij investeren vrijwillig.

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max € 0,19 per km.) of openbaar vervoer, mogen gedeclareerd worden.

Vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de tijd die zij in de stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd worden. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

Visie

Wij zijn van mening dat er te veel misstanden zijn aangaande dieren, te denken aan het onacceptabel houden van dieren, dierenmishandeling maar ook het voorkomen hiervan te denken aan het ronselen van vechthonden of broodfok. Veel mensen hebben wel een mening aangaande de misstanden, echter wordt hier concreet te weinig aan gedaan. De dieren hebben een stem nodig!

Ambities

De ambitie is om een gedegen stichting op te bouwen met draagvlak en continuïteit. Met behulp  van ondersteunende leden/donateurs en vrijwilligers. Een sterk team te creëren en uiteindelijke landelijke dekking te verkrijgen middels zelfsturende lokale teams.

Missie

Om te beginnen is het nodig dat er een bepaalde bewustwording ontstaat, het hebben en houden van dieren brengt verplichtingen en verantwoordingen met zich mee. Normen en waarden is al snel een discussiepunt, wat is de norm, het minimaal acceptabele, om dieren te houden. Wanneer is er sprake van mishandeling of betreft het ontwetendheid.

Communicatie is daarin van belang. Door in gesprek te blijven met dierlievende mensen maar ook de veroorzakers van dierenleed, zou men nader tot elkaar kunnen komen. Enerzijds kan men de norm bijstellen, anderzijds bespreekbaar maken waar de grens ligt en iets als dierenleed wordt gezien.

Hierbij is in geen enkele vorm sprake van agressie of geweld en wordt ook absoluut niet getolereerd. De professionele bouncers zouden bij het gebruiken van agressie en geweld hun bevoegdheden verliezen en daardoor hun baan kwijtraken.

Doelstelling is een stichting te creëren met ondersteunende leden als ook (gecertificeerde) vrijwilligers die bevoegd zijn om op te treden en zo landelijke dekking te verkrijgen.

Strategische doelstellingen

KORTE TERMIJN
Professionele website -Informatie verschaffing

-Mogelijkheid tot het doen van meldingen van dierenleed

-Mogelijkheid tot doen van donatie

Telefoonsysteem -Bereikbaarheid voor informatie verschaffing

-Melden van dierenleed

-Mogelijkheid tot landelijke dekking

Forum -Gekoppeld aan de website als informatievoorziening voor leden
ANBI status verkrijgen -Als blijk van officiële en betrouwbare stichting
Protocol -Vastleggen hoe te handelen
Werving en Selectie -Werven van financiële middelen in de vorm van donateurs

-Werven en selecteren van vrijwilligers

-Organiseren van trainingen

-Certificeren van “bouncers” die conform protocol handelen

 

LANGE TERMIJN
Landelijke dekking -Middels zelfsturende teams
Liquiditeit -Een financieel gezonde, non-profit stichting
Netwerk -Een uitgebreid netwerk met gesprekspartners en samenwerkingen

Download hier het Beleidsplan